Transport-merking

Oransje skilt

Oransje skilt på kjøretøy og jernbanevogn viser at det transporteres farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare ved transport på tank- og batterikjøretøyer, samt med transport i bulk. Det øverste tallet er farenummeret.

Tallene representerer enkeltvis generelt følgende fare:

0 Ingen betydning
2 Gass
3 Brannfarlig væske eller gass
4 Brannfarlig fast stoff
5 Oksiderende
6 Giftig
7 Radioaktiv
8 Etsende
9 Risiko for voldsom reaksjon
x Farlig reaksjon med vann

Det første siffer representerer primærfare, 2. og 3. siffer representerer sekundærfare. To like sifre betyr en forsterkning av faren. Tall med 0 bak betyr «Ingen sekundærfare».

Eksempler på farenummere:

20 Kvelende gass eller gass uten tilleggsrisiko
22 Nedkjølt flytende gass, kvelende
23 Brennbar gass
268 Giftig gass, etsende
30 Brannfarlig væske
33 Meget brannfarlig væske
80 Etsende eller svakt etsende stoff

Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff eller stofftype som transporteres.

 

Transportmerking og faresymboler

Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Brannfarlig gass
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksyderende stoff, fare for intensivering av brann
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksyderende stoff, fare for intensivering av brann
Organisk peroksid, brannfare
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri

Tilleggsmerking

Begrenset mengde
Begrenset mengde
Untatte mengder
Litiumbatteri merking
Begrenset mengde
Untatte mengder
Litiumbatteri merking
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Skiftes forsiktig (jernbanevogner)
Må ikke utsettes for støt eller trykk fra andre vogner (jernbanevogner)
Miljøfarlig
Inneholder kjøle- eller kondisjoneringsmiddel som medfører kvelningsfare
Skiftes forsiktig (jernbanevogner)
Må ikke utsettes for støt eller trykk fra andre vogner (jernbanevogner)
Miljøfarlig
Inneholder kjøle- eller kondisjoneringsmiddel som medfører kvelningsfare
Stoffer som transporteres ved forhøyet temperatur
Gassbehandlet lastbeholder (f.eks container)
Begrenset mengde (utgått)
Stoffer som transporteres ved forhøyet temperatur
Gassbehandlet lastbeholder (f.eks container)
Begrenset mengde (utgått)

Produktmerking

Eksplosiver
Brannfarlig
Gass under trykk
Oksiderende
Eksplosiver
Brannfarlig
Gass under trykk
Giftig
Helsefare
Advarsel
Etsende
Giftig
Helsefare
Advarsel
Etsende
Miljøfarlige stoffer
Miljøfarlige stoffer