Transport-merking

Oransje skilt på kjøretøy og jernbanevogn viser at det transporteres farlig gods. Oransje skilt med tall benyttes bare ved transport på tank- og batterikjøretøyer, samt med transport i bulk. Det øverste tallet er farenummeret. Tallene representerer enkeltvis generelt følgende fare:

0    Ingen betydning
2    Gass
3    Brannfarlig væske eller gass
4    Brannfarlig fast stoff
5    Oksiderende
6   Giftig
7   Radioaktiv
8   Etsende
9   Risiko for voldsom reaksjon
x   Farlig reaksjon med vann

Det første siffer representerer primærfare, 2. og 3. siffer representerer sekundærfare. To like sifre betyr en forsterkning av faren. Tall med 0 bak betyr «Ingen sekundærfare».

Eksempler på farenummere:
20 Kvelende gass eller gass uten tilleggsrisiko
22  Nedkjølt flytende gass, kvelende
23  Brennbar gass
268 Giftig gass, etsende
30 Brannfarlig væske
33 Meget brannfarlig væske
80 Etsende eller svakt etsende stoff

Det nederste tallet er UN-nummeret, som angir hvilket farlig stoff eller stofftype som transporteres.

Oransje skilt

Faresymboler

Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Brannfarlig gass
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksyderende stoff, fare for intensivering av brann
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksyderende stoff, fare for intensivering av brann
Organisk peroksid, brannfare
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri
Miljøfarlig stoff
Merke for oppvarmede produkter
Miljøfarlig stoff
Merke for oppvarmede produkter