På skadestedet

Følgende informasjon er ment som rettledning for innsatspersonellPersonell som er i operativ innsats i et innsatsområde. som kommer først til et skadestedSted der hendelse som forårsaker skade, har funnet sted. hvor skadelige stoffer (CBRNEForkortelse for: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive.) utgjør en akutt helsefare for både eksponerte personer og innsatspersonellPersonell som er i operativ innsats i et innsatsområde..

Innsats på skadestedet – første prioritet

EvakueringProsess der mennesker og dyr ved egen hjelp eller assistert av andre forflytter seg eller forflyttes til et sikkert stedOmråde hvor kritiske forhold ikke er eller vil kunne være en
trussel for mennesker og dyr.
etter at
varslingInformasjon om hendelse eller tilstandsendring hvor handling
er påkrevd.
om evakuering er gitt.

 • Evakuer/fjern personer fra farlig område og/ eller årsaken til potensiell fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier...
 • Vurder om opphold innendørs utgjør mindre risikoUttrykk for kombinasjon av sannsynlighetI hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. for og konsekvens
  av en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..
  enn evakueringProsess der mennesker og dyr ved egen hjelp eller assistert av andre forflytter seg eller forflyttes til et sikkert stedOmråde hvor kritiske forhold ikke er eller vil kunne være en
  trussel for mennesker og dyr.
  etter at
  varslingInformasjon om hendelse eller tilstandsendring hvor handling
  er påkrevd.
  om evakuering er gitt.
  for befolkningen i nærområdet.

Livreddende innsats

 • Livreddende medisinsk behandling (ABC – Airways/Breathing/Circulation + eventuelt motgift).
 • Livreddende (minimums) dekontaminering av evakuerte om nødvendig.

Avgrens områder (sperrebånd, markeringer)

 • Farlig område, i overensstemmelse med skisse i innledningen.
 • Advar personer i nærheten av det farlige området.
 • Sørg eventuelt for generell advarsel via massemedia.
 • Dekontaminer eget personell hvis nødvendig.

Gi en ny statusrapport til 11X-sentralen og innsatspersonellPersonell som er i operativ innsats i et innsatsområde. på stedet

Innsats på skadestedet – andre prioritet

Skadebegrensende tiltak

 • SlukkeSe slokke. brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
  brann.
  , flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
  eller glødingSe glødebrann..
  .
 • Hindre spredning av fast/flytende stoff.
 • Oppsamling av fast/flytende stoff.

Dokumentasjon – bevis

 • Hvis mulig, ta bilder/video under og etter innsatsen.

Farlig og ufarlig område

I første fase av en hendelse med farlig stoffBrannfarlig stoff, eksplosjonsfarlig stoff eller trykksatt stoffAnnet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann- og eksplosjonsfarlig stoff, som er under trykk og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp.. må man regne med at man har ufullstendig informasjon om både hendelse og stoff. Samtidig foreligger det ofte betydelig tidspress og innsatspersonale kan måtte ta avgjørelser selv om viktig informasjon mangler. Hva som i første fase skal anses som farlig område må derfor bygge på faglig vurdering av informasjon om mengde, type, temperatur etc. Farlig område inkluderer både hot og warm zone, mens ufarlig område (ren sone) kalles cold zone. Sonebegrepene beskriver hvor farlig det er å oppholde seg i området, og hvilke krav som stilles til innsatspersonalets verneutstyr. Soneinndelingen bør fastsettes av representanter for nødetatene i fellesskap. Innsatsområdet inkluderer også cold zone og markeres med sperrebånd som utgjør ytre sperregrense. Oppmøtested for nødetatene og ILKO etableres alltid i ytre kant av innsatsområdet, i cold zone. Eventuell dekontaminering skjer på grensen mellom warm og cold zone. Hot zone markeres ofte bare med blinkende røde lys som legges på bakken.

Soner og områder ved en CBRNEForkortelse for: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. hendelse

Farlig område ved hendelser med brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
i ukjent stoff

Hvis type stoff er ukjent, ved f.eks. manglende merking eller transport av stykkgods, anbefales minimum sikkerhetsavstand til:

 • Faste stoffer: 50 meter
 • Væsker: 100 meter (fra kanten av væskedammen)
 • Gasser: 1 000 meter
 • Eksplosiver: 1 000 meter

InnsatspersonellPersonell som er i operativ innsats i et innsatsområde. skal, så langt mulig, arbeide med vinden i ryggen og mot skadestedet.

Bruk av verneutstyr i innsatsområdeDefinert område hvor innsatsen settes inn.

I hot zone er det forbundet med livsfare å oppholde seg uten optimal beskyttelse. I CBRNEForkortelse for: Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. sammenheng betyr dette oftest røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
- eller kjemikaliedykkerdrakt og trykkluft.

I warm zone er konsentrasjonen av skadelig stoff, og dermed faren, betydelig redusert. Området og personer kan være kontaminert, men vernedrakt og gassmaske (som er tilgjengelig for ambulansepersonell) gir tilstrekkelig beskyttelse.

I cold zone regnes området som rent, innsatspersonellPersonell som er i operativ innsats i et innsatsområde. fra helse og politi kan operere uten verneutstyr. Ved håndtering av pasienter som burde vært fullstendig dekontaminert men hvor dette ikke har latt seg gjennomføre, skal det brukes samme verneutstyr som i warm zone.

Beskyttelse av innsatspersonellet

Krav til beskyttelse (dvs. verneutstyr) i farlig område avgjøres av stoffenes farepotensiale og oppgavene som skal utføres. I tvilstilfeller søkes faglig støtte og råd via 11X-sentralene. Livreddende innsats kan foregå uten optimalt verneutstyr hvis risikoUttrykk for kombinasjon av sannsynlighetI hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. for og konsekvens
av en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..
er vurdert, innsatsen er kort og man kan unngå kontakt med det farlige stoffet. Det er viktig å være klar over at vernemasker ikke beskytter mot oksygenfattig luft, i slikt miljø må pusteapparat med overtrykksluft brukes.

Kjemikaliedykkerdrakt beskytter mot kjemiske stoffer, biologisk materiale og radioaktivt støv men ikke mot direkte stråling fra kilder som avgir gamma- eller nøytronstråling. Hvis det foreligger fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for direkte bestråling fra en radioaktiv kilde, bestemmes stråledosen man utsettes for ikke bare av kildens strålingsintensitet, men også avstand til kilden, tiden man eksponeres og eventuell avskjerming mot kilden.