Faresymboler

Faresymbolene er en internasjonal standard som brukes for å formidle særskilte fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø knyttet til kjemikalier. Symbolene er piktogrammer og ideogrammer som ansees å være tilnærmet universelt forståelige, lette å oppfatte og lette å huske.
I Norge skal kjemiske produkter som inneholder farlige kjemikalier over en viss mengde, ha faremerking på norsk. Farlige kjemikalier skal også merkes med spesielle advarselssetninger i tillegg til faresymbolene.

Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Brannfarlig gass
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Brannfarlig gassGass som er brennbarI stand til å brenne ved bestemte prøvebetingelser. og som har et eksplosjonsområdeOmrådet mellom nedre og øvre eksplosjonsgrense. i luft ved 20oC og standard trykk på 101,3 kPa.
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Giftig gassGass med LC50Dødelig konsentrasjon 50. Konsentrasjon av en giftgass eller røykgassForbrenningsprodukt i gassform., som, ut fra statistiske beregninger på grunnlag av data over konsentrasjon og respons, forårsaker at 50 % av en populasjon av en gitt art dør i løpet av en gitt eksponeringstid og etter-eksponeringstid. ≤ 2500 ppmV.
Brannfarlig væskeBrennbarI stand til å brenne ved bestemte prøvebetingelser. væske med flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser lavere eller lik 60oC.
Brannfarlig fast stoffPulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller lignende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHSForkortelse for: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals..
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksiderende stoff, fare for intensivering av brann
FareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for selvantennelseAntennelse av et stoff uten tilførsel av varme utenfra
(selvoppvarmingTemperaturøkning som skyldes eksoterme reaksjoner i selve
materialet.
).
FareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
OksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoff, fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for intensivering av brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
Organisk peroksid, brannfare
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Organisk peroksidOksid der to oksygenatomer er direkte bundet til hverandre. Meget reaktivt stoff., brannfareFysisk objekt eller tilstand som kan forårsake uønskete
konsekvenser ved brann.
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri

Tilleggsmerking

Begrenset mengde
Begrenset mengde
Untatte mengder
Litiumbatteri merking
Begrenset mengde
Untatte mengder
Litiumbatteri merking
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Skiftes forsiktig (jernbanevogner)
Må ikke utsettes for støt eller trykk fra andre vogner (jernbanevogner)
Miljøfare
Inneholder kjøle- eller kondisjoneringsmiddel som medfører kvelningsfare
Skiftes forsiktig (jernbanevogner)
Må ikke utsettes for støt eller trykk fra andre vogner (jernbanevogner)
MiljøfareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..
Inneholder kjøle- eller kondisjoneringsmiddel som medfører kvelningsfare
Stoffer som transporteres ved forhøyet temperatur
Gassbehandlet lastbeholder (f.eks container)
Begrenset mengde (utgått)
Stoffer som transporteres ved forhøyet temperatur
Gassbehandlet lastbeholder (f.eks container)
Begrenset mengde (utgått)

Produktmerking

Eksplosjonsfarlig
Brannfarlig
Gass under trykk
Oksiderende
Eksplosjonsfarlig
Brannfarlig
Gass under trykk
OksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).).
Akutt giftig
Kronisk helsefare
Helsefare
Etsende
Akutt giftig
Kronisk helsefare
Helsefare
Etsende
Miljøfare
MiljøfareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..