Faresymboler

Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Eksplosjonsfare
Brannfarlig gass
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Brannfarlig gass
Gass, ikke brannfarlig, ikke giftig
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Giftig gass
Brannfarlig væske
Brannfarlig fast stoff
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksyderende stoff, fare for intensivering av brann
Fare for selvantennelse
Fare for utvikling av brannfarlige gasser i kontakt med vann
Oksyderende stoff, fare for intensivering av brann
Organisk peroksid, brannfare
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Organisk peroksid, brannfare
Giftig stoff
Infeksjons- fremmende stoff
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, emballasjemerking
Radioaktivt stoff, kjøretøymerking
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri
Radioaktivt stoff, spaltbart
Etsende stoff
Forskjellige stoffer og gjenstander. Representerer andre farer enn de øvrige.
Litiumbatteri

Tilleggsmerking

Begrenset mengde
Begrenset mengde
Untatte mengder
Litiumbatteri merking
Begrenset mengde
Untatte mengder
Litiumbatteri merking
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Orienteringspiler
Skiftes forsiktig (jernbanevogner)
Må ikke utsettes for støt eller trykk fra andre vogner (jernbanevogner)
Miljøfarlig
Inneholder kjøle- eller kondisjoneringsmiddel som medfører kvelningsfare
Skiftes forsiktig (jernbanevogner)
Må ikke utsettes for støt eller trykk fra andre vogner (jernbanevogner)
Miljøfarlig
Inneholder kjøle- eller kondisjoneringsmiddel som medfører kvelningsfare
Stoffer som transporteres ved forhøyet temperatur
Gassbehandlet lastbeholder (f.eks container)
Begrenset mengde (utgått)
Stoffer som transporteres ved forhøyet temperatur
Gassbehandlet lastbeholder (f.eks container)
Begrenset mengde (utgått)

Produktmerking

Eksplosiver
Brannfarlig
Gass under trykk
Oksiderende
Eksplosiver
Brannfarlig
Gass under trykk
Giftig
Helsefare
Advarsel
Etsende
Giftig
Helsefare
Advarsel
Etsende
Miljøfarlige stoffer
Miljøfarlige stoffer