Fareklasser og faresedler

Alle kolli eller tanker med farlig- gods skal være merket med faresedler som viser primær fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier... Faresedlene følger klassifiseringen i henhold til ADRForkortelse for: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route.-regelverket, men klassene er i tillegg delt inn i et antall undergrupper. Faresedlene angir også hvilken undergruppe varen tilhører. For innsatsmannskaper er det viktig å ha en kunnskap om de forskjellige klassene og hvilke farer som kan oppstå ved en brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
eller ulykkeTilfeldig større skade eller alvorlig uhell..

Fareklasse 1. – Eksplosiver
Klassen er delt inn i 6 faregrupper: 1.1 masseeksplosjon 1.2 deleksplosjon med utkast 1.3 stor brannintensitet, mindre fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for sprengning og utkast. 1.4 kun brannfareFysisk objekt eller tilstand som kan forårsake uønskete
konsekvenser ved brann.
1.5-1.6 er ikke i bruk i Norge. Hver faregruppeEksplosiver klassifisert etter farlighetsgrad i henhold til FNs
rekommandasjoner om transport av farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods..
har foruten A.D.R- siffer også en inndeling i forenligsgrupper. Hver forenligsgruppe er satt sammen av stoffer med tilnærmet like egenskaper. Dette er fordi det stilles krav til samemballering av de forskjellige faregruppene, eks. 1.1 b kan ikke samemballeres med 1.1 d. Forenlighetsgrupper som ikke kan samemballeres, kan sendes med samme kjøretøy, men da med restriksjoner. F.eks. kan dynamitt som er i forenligsgruppe 1.1 d, fraktes sammen med tennmidler som er 1.1 b. Ved transport av 50 kg dynamitt i lasterom, kan 100 tennere ligge i førehuset, hvis avstanden imellom kolliene er minst én meter. Dette er begrenset mengde. Husk at ved brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
i gods merket med fareklasse 1.1 og 1.2 skal man ikke foreta noen innsats, kun evakuere. Sikkerhetsavstand er ca. 1000 meter.

Fareklasse 2. – Gasser
Denne klassen kan gi brannrnannskapene de største problemene. Ved siden av å være gass, har de andre egenskaper. De er giftige, brannfarlige, etsende, oksyderende og dypkjølte. KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 2 har ingen egen fareseddelSeddel som angir faretype for merking av kolli, emballasje, kjøretøyer, jernbanevogner, containere og tanker som inneholder farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods.. Se egen oversikt. som f.eks. viser at den er giftig, men seddel til klasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 6 blir brukt, men uten siffer. Gassene blir transportert på forskjellige måter, komprimert, kondensert, dypkjølt og oppløst under trykk. De kondenserte og dypkjølte fraktes i væskeform, slik at et utslipp vil gi stort gassvolum. Trykket er avhengig av utetemperaturen i de kondenserte gassene. De dypkjølte gassene har isolerte tanker slik at temperaturen er konstant. Noen eksempler på kondenserte gasser er: Ammoniakk, klor, svoveldioksyd og propan. Dypkjølte gasser er: Nitrogen, oksygen, argon, metan. Acetylen fraktes på stålflasker oppløst i aceton.

Fareklasse 3. – Brannfarlig væskeBrennbarI stand til å brenne ved bestemte prøvebetingelser. væske med flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser lavere eller lik 60oC..
Det er flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.- punktet som bestemmer om væsken skal være underlagt A.D.R. Den øvre grensen er satt til 61 grader. Diesel og fyringsoljeOlje med flammepunkt over +60oC. er likevel inkludert i A.D.R. Det er petroleumsprodukter som har den største andel av klassen. Andre væsker er: Aceton, alkoholer, touien og xylen som er løsningsmidler. Husk at vanlig skum ikke kan brukes mot væsker som er blandbare med vann. Mot aceton og alkoholer må vi bruke geledannende skum. Filmdannende skum vil løse seg opp. Væsker med flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelserDen laveste temperatur hvor en oppvarmet overflateYtterste tynne sjikt av en bygningsdel, herunder overflatesjikt
som maling, tapet, og tilsvarende.
kan få et stoff til å brenne uten antennelseStarten av en forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling.. med åpen flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
under 23 grader er meget brannfarlig. Stoffer i klasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 3 kan være brannfarlige og etsende eller brannfarlige og giftige. Utrykningslederen må da ut i fra flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelserDen laveste temperatur hvor en oppvarmet overflateYtterste tynne sjikt av en bygningsdel, herunder overflatesjikt
som maling, tapet, og tilsvarende.
kan få et stoff til å brenne uten antennelseStarten av en forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling.. med åpen flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
, tenntemperaturDen laveste temperatur hvor en oppvarmet overflateYtterste tynne sjikt av en bygningsdel, herunder overflatesjikt
som maling, tapet, og tilsvarende.
kan få et stoff til brenne, dvs. uten antennelseStarten av en forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling.. med åpen flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys., gnistLiten glødende og svevende partikkel av et fast stoff som lyser
på grunn av varme.
e.l. Ved selvantennelseAntennelse av et stoff uten tilførsel av varme utenfra
(selvoppvarmingTemperaturøkning som skyldes eksoterme reaksjoner i selve
materialet.
).
har brenselsmolekyler og/eller oksygenmolekyler så stor hastighet, og forekommer i så høye konsentrasjoner, at kollisjonene mellom molekylene er kraftige og hyppige nok til at den kjemiske reaksjonen brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
kan skje, uten en ytre tennkildeEnergikilde som starter forbrenning.. Tenntemperaturen vil være høyere enn samme stoffs flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser; når man snakker om flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelser har man jo en varm tennkildeEnergikilde som starter forbrenning. til å ”hjelpe brannen i gang med”. Merk at en del væsker har såpass lave tenntemperaturer at faren for antennelseStarten av en forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling.. mot varmt eksosrør, manifolder, maskindeler, stråleovner, varme flater (av metall i forbindelse med brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
f.eks.) osv. kan være stor. I en finfordelt tåke av stoffet kan tenntemperaturen senkes med hele 100 °C.
og metningskonsentrasjonDen maksimale konsentrasjon en gass kan oppnå i luft ved gitt temperatur og trykk. Oppgis normalt i vol% (volumprosent) eller i ppm (parts per million). 10000 ppm =1 vol%, bestemme vernetøy. Husk det kan være forskjell på utetemperaturen og væskens temperatur.

Fareklasse 4. – Brannfarlige faste stoffer
Denne klassen er delt i 4.1, 4.2 og 4.3. Stoffer i 4.1 er lett antennbare og brennbare, men det må en tennkildeEnergikilde som starter forbrenning. eller varmetilførsel for å starte forbrenningen. I denne klassen finner vi blant annet: svovel, rødt fosfor, metaller som aluminium, magnesium og sink i spon eller pulver. 4.2 er selvantennende stoffer, disse stoffene trenger bare luft for å antenneStarte en forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling... Enkelte metaller i form av pulver eller støv kan være selvantennende. Andre stoffer er hvitt og gult fosfor, kalium og natriumsulfid. Mange av de selvantennende stoffene har også giftige egenskaper, som vil finnes i branngassene. KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 4.3. Stoffer som utvikler brannfarlig gassGass som er brennbarI stand til å brenne ved bestemte prøvebetingelser. og som har et eksplosjonsområdeOmrådet mellom nedre og øvre eksplosjonsgrense. i luft ved 20oC og standard trykk på 101,3 kPa. i kontakt med vann. Stoffene kan utvikle gasser som er både brannfarlige og giftige. Amider og fosfider danner ammoniakk og fosfin under oppvarming. De vanligste metallene er natrium og kalium. Disse frigjør hydrogen i kontakt med vann. Dette skjer med stor varmeutvikling slik at gassen antennesBegynne å brenne med vedvarende, synlig flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys... Disse og andre metaller i klassen, lagres i parafin for å unngå fuktighet. Reaksjonen kalsiumkarbid og vann, utvikler acetylen.

Fareklasse 5.1. – Oksyderende stoffer
Stoffer i denne klassen er ikke selv brennbare, men vil under oppvarming frigjøre oksygen Dette vil øke brannens intensitet og eksplosjonsfare. En økning med to prosent oksygen firdobler forbrennings- hastigheten. Eksempler på oksyderende stoffer er: Hydrogenperoksyd, nitrater og klorater. Hydrogenperoksyd er meget ustabil i ren tilstand, og blir fraktet i vanlig løsning eller under temperaturkontroll. Amoniumnitrat blir brukt som gjødsel og sammen med dieselolje blir dette til sprengstoffBlanding av kjemiske komponenter karakterisert ved at blandingen på meget kort tid kan omsettes til gass under
utvikling av meget høye trykk og temperaturer.
. Natriumklorat blir brukt til ugressmiddel. Oksygen reagerer kraftig med en del organiske stoffer som f.eks. fett og oppvarmet asfalt.

KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 5.2. – Organiske peroksyder
Disse stoffene inneholder både oksygen og brennbart materialeMateriale som ved prøving ikke fyller kravene til ubrennbart
materiale.
, som gjør at de er meget ustabile. Oppvarming av stoffene vil føre til en akselererende spalting og eksplosjon. Et stabiliserende stoff blir tilsatt peroksyden, for at den skal kunne håndteres. A.D.R. stiller krav om maksimum konsentrasjon, nedkjøling og temperaturkontroll.

Fareklasse 6.1. – Giftige stoffer
Stoffene er klassifisert fordi det er akutt forgiftningsfare, og symptomene vil vise seg med en gang eller etter timer og døgn. Hvor stor den reelle faren er, kommer an på stoffets form. Et gassutslipp vil kunne gi akutte problemer for mennesker og dyr. Et uhellTilfeldig, uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier. med små konsekvenser. med væske eller fast form kan føre til akutt eller lenger miljøskade. De vanligste stoffene i 6.1. er plantevern og ugrassmiddel, cyanider og arsenikkforbindelser. Cyanidene blir fraktet i fast form. Løst opp i vann blir dette til hydrogencyanid (blåsyreStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning.). Den opptas gjennom huden og er i tillegg brannfarlig. De vanligste giftgassene er ammoniakk, klor og svoveldioksyd. Fenol er et giftig stoff som ved vanlig temperatur er i fast form, Anilin er et giftig stoff, som blir brukt til behandling av skinn. I A.D.R kreves det på grunn av forgiftningsfaren ved spill, at stoffer i klasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 6.1 skal transporteres adskilt fra konsumvarer. Husk at avrennende slokkevann kan være miljøfarlig.

KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 6.2. – Infeksjons- fremmende stoffer.
Dette er stoffer som sopp, virus, bakterier, sykehusavfall, o.l.

KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 7. – Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer anvendes både i industrien og i sykehus. I A.D.R er radioaktive stoffene inndelt i 13 grupper (blad), hvor 14 har den laveste risikoUttrykk for kombinasjon av sannsynlighetI hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. for og konsekvens
av en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier..
. Emballasjekravene er meget strenge, slik at muligheten for spill er minimal. I norske brannvesenDen organisasjonen som kommunen har satt til å ivareta
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i henhold til lov.
er det ingen spesiell beredskapOrdning som sikrer at personell er disponert for innsats på
kort varsel.
for brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
eller uhellTilfeldig, uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier. med små konsekvenser. med disse stoffene. Kompetanse og beredskapOrdning som sikrer at personell er disponert for innsats på
kort varsel.
finnes sentralt ved Statens strålevern og i Forsvaret.

KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 8. – Etsende stoffer
Med etsende menes stoffer som løser opp eller spalter menneskelig vev gjennom hudkontakt, innånding eller svelging. Hovedgruppene av etsende stoffer er syrer og baser. Det er to typer syrer: organiske og uorganiske. De sterkeste er de uorganiske som f.eks. svovelsyre, saltsyre, saltpetersyre og flussyre. Disse syrene utvikler varme når de løses i vann, og vi kan da få en voldsom koking og sprut. Bland aldri små mengder vann i en sterk syreStoff som har evne til å avgi ett eller flere protoner (H+). I denne sammenheng: danne hydrogenioner (H+) i vannløsning.. Syrer angriper metaller og utvikler hydrogengass. Organiske syrer blir regnet som mindre farlig fordi de ikke har en så sterk reaksjon i løsning med vann. Maursyre og eddiksyre er to organiske syrer. Baser løser seg i vann under sterk varmeutvikling. De fleste uorganiske baser er faste stoffer (krystaller). De angriper mange organiske materialer og i likhet med syrene, metaller med hydrogengassut- vikling. Eksempel på baser er: Natriumhydroksid, kaliumhydroksid og 25 prosent vannløsning av ammoniakk.

KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 9. – Forskjellige farlige stoffer
Her finnes stoffer som anses som farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods., men som ikke kommer inn under noen av de andre klassene. KlasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 9 er inndelt i: A. Stoffer som er helseskadelig ved innånding i støvform, eks. blå brun og hvit asbest. B. Stoffer og produkter som i brannUønsket eller ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelseVarmemengde et materiale avgir under forbrenning. ledsaget av røykBlandingen av gasser og aerosoler, inkludert partikler og innblandet luft, som dannes ved forbrenning eller pyrolyse i en
brann.
, flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
eller glødingSe glødebrann..
danner dioksiner, eks. polyklorerte bifenyler (pcb). C. Stoffer som avgir brennbarI stand til å brenne ved bestemte prøvebetingelser. damp. Ekspanderbare polymerer som inneholder rester av brennbarI stand til å brenne ved bestemte prøvebetingelser. væske med flammepunktDen laveste temperatur der et materiale eller produkt avgir tilstrekkelig brennbar gass til å antennes momentant ved eksponering for flamme ved angitte prøvingsbetingelserDen laveste temperatur hvor en oppvarmet overflateYtterste tynne sjikt av en bygningsdel, herunder overflatesjikt
som maling, tapet, og tilsvarende.
kan få et stoff til å brenne uten antennelseStarten av en forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling.. med åpen flammeRask (subsonisk), selvoppholdende utbredelse av forbrenningEksoterm reaksjon mellom brennbart stoff og en oksidant, vanligvis ledsaget av flammer, glødingSe glødebrann. eller røykutvikling. i et medium i gassform, vanligvis med utsendelse av lys.
61 grader eller lavere, er eksempel på stoffer i c. D. Litiumbatterier. E. Livredningsmateriell. livredningsmateriell kan inneholde utstyr med: signalmidler av kl. 1, ikke brennbare gasser, ikke giftige gasser, brennbare stoffer og akkumulatorer med etsende innhold. F. Miljøskadelige stoffer. Flytende og faste stoffer som er farlige for vannmiljø. Faresedlene viser med et symbol hvilken klasseInndeling av stoffer og gjenstander i ni fareklasser på grunnlag av deres egenskaper: Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander, klasse 2 gasser, klasse 3 brannfarlige væsker, klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer, klasse 4.2 selvantennende stoffer, klasse 4.3 stoffer som utvikler brennbare gasser ved kontakt med vann, klasse 5.1 oksiderendeEt stoff er oksiderende (oksidasjonsmiddelStoff som kan føre til oksidasjon.) dersom det (lett) kan ta opp elektroner fra et annet stoff, og selv reduseres (se reduserendeEt stoff er reduserende (reduksjonsmiddel) dersom det (lett) avgir elektroner til et annet stoff, og selv oksideres (se oksiderende).). stoffer, klasse 5.2 organiske peroksider, klasse 6.1 giftige stoffer, klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer, klasse 7 radioaktivt materiale, klasse 8 etsende stoffer og klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander. de tilhører. Et kolli kan ha fareegenskaper som krever to sedler. Merking av kolli er avsenders ansvar.