Utvikling:

  • Lagring av stoff i fane
  • Orange skilt klikkbart. Informasjon om farenummer Farenummeret angir stoffets fareegenskaper. Farenummer er en kombinasjon av to eller tre siffer og eventuelt bokstaven X. Det første sifferet angir primærfaren, det andre og eventuelt det tredje sifferet angir den sekundære faren. Hvis to siffer er like, angis forsterkning av faren. Bokstaven X foran sifrene angir fareHandling eller forhold som kan føre til en uønsket hendelseHendelse som kan medføre tap av verdier.. for en farlig reaksjon ved kontakt med vann. Se egen oversikt over kombinasjoner. beskrivelse og stoffnavn
  • Faresedler klikkbare. Beskrivelse av fareseddelSeddel som angir faretype for merking av kolli, emballasje, kjøretøyer, jernbanevogner, containere og tanker som inneholder farlig godsVarer definert i de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra De forente nasjoner om transport av farlig gods.. Se egen oversikt..
  • Skroll til toppen funksjon

Fix:

  • Ny font for bedre lesbarhet.
  • Justering av mobil visning.